Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2019 Ngày 16 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2019 Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: ông Phan Thanh Hải. 11
07-03-2019 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Trương Văn Giang. 12
07-03-2019 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Lê Nhật, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 13
07-03-2019 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 14
11-03-2019 Quyết định số 593/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 15