Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2019 Ngày 09 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
30-08-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
06-09-2019 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2019 Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 13
04-09-2019 Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đình Đôi - Cửa Cạn. 14
31-08-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17