Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2019 Ngày 14 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020. 02
07-10-2019 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
09-10-2019 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2019 Quyết định số 2484/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020. 41
09-10-2019 Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Điền Hải. 49
04-10-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. 53