Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2019 Ngày 11 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. 02
10-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2019 Quyết định số 3130/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 14
07-12-2019 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. 34
07-12-2019 Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 35