Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2019 Ngày 22 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2019 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Tây - Chùa Ma. 08
15-08-2019 Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Hòn Đèo. 11
HĐND huyện A Lưới
08-08-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021. 14