Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2019 Ngày 02 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-11-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
16-11-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND về việc bổ sung dự án vào Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 18
16-11-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2019 Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-11-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3). 34
16-11-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4). 37
16-11-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế. 40
16-11-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc bổ sung dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
16-11-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 45
16-11-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng. 55
16-11-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việccho phép chuyển mục đích rừng sang mục đích khác. 57
16-11-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn. 62
16-11-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Hải Minh. 63
16-11-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 64
16-11-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tân. 65
16-11-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Hữu Phúc. 67
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2019 Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ty. 69
18-11-2019 Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hà Văn Tuấn. 70
20-11-2019 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 71
28-11-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 78