“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 236 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung danh mục các doanh nghiệp có nguồn thu được phân cấp ngân sách tỉnh hưởng 100%.
31-12-2019 Quyết định số 84/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2019 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.
30-12-2019 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa VII.
26-12-2019 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Lăng mộ và Nhà thờ Trần Đình Bá (thuộc 02 xã: Quảng Phú, huyện Quảng Điền; Phong Hiền, huyện Phong Điền) là di tích lịch sử cấp Tỉnh.
26-12-2019 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Địa điểm Lùm Chánh Đông (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh.
26-12-2019 Quyết định số 3331QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Ưng Bình tại Châu Hương Viên (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) là di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp Tỉnh.
26-12-2019 Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-12-2019 Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-12-2019 Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện mức thu học phí; quản lý và sử dụng học phí; quy định khu vực, địa bàn để các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập áp dụng mức thu học phí đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020.
21-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).
21-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).
17-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
16-12-2019 Quyết định số 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020.
16-12-2019 Quyết định số 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020.
13-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12-12-2019 Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-12-2019 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh.
07-12-2019 Quyết định số 3169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner