"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Văn bản mới
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.

Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2014.

Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Liên kết
Công báo Trung ương
Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
Số:      Ngày 05  tháng 6  năm 2014
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-5-2014 - Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND quy định mức thu tối đa giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2
23-5-2014 - Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 4
27-5-2014 - Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 68
UBND huyện A Lưới
21-5-2014 - Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện A Lưới 109
Số lượt truy cập
5384595
 
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768