“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2006 Ngày 23 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2006 Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế". 04
HĐND thị xã Hương Thủy
06-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND4 về nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 11
06-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND4 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005. 15
06-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND4 về phê chuẩn Kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 17
06-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND4 về phê chuẩn Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2006-2010. 19
06-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND4 về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với bà Phan Thị Hồng Loan theo đơn trình. 21
06-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND4 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với bà Nguyễn Thị Phương theo đơn trình. 22
06-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND4 về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Lê Đắc Dũng do chuyển công tác khỏi địa bàn. 23
06-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND4 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009. 24
06-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND4 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009. 25
06-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND4 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Hương Thủy nhiệm kỳ 2004-2009. 26
UBND huyện Nam Đông
10-07-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 27
12-07-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc. 29
UBND huyện Phong Điền
05-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 31
05-07-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá. 37
10-07-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện. 41
10-07-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2006 Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế. 53
10-07-2006 Quyết định số 1662/QĐ-UBND v/v quy định chi tiết phụ cấp chức danh phụ trách kế toán và phụ cấp kế toán trưởng. 55
13-07-2006 Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. 57
13-07-2006 Quyết định số 1691/QĐ-UBND v/v quy định mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tin học chương trình A tại Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh. 59
13-07-2006 Quyết định số 1692/QĐ-UBND v/v quy định mức thu chi phí thi và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo tại Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh. 60
14-07-2006 Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến 2010. 61
13,951,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner