“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2006 Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND thành phố Huế
20-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 33
20-12-2006 Nghị quyết số 7b/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2007. 40
20-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2007. 42
20-12-2006 Nghị quyết số 7d/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 44
20-12-2006 Nghị quyết số 7e/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 45
HĐND thị xã Hương Thủy
20-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND4 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 46
20-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND4 về bổ sung và điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2006. 52
20-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND4 về dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. 53
20-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND4 về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã huyện Hương Thủy. 56
20-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND4 về phê chuẩn quy hoạch và xây dựng các khu nghĩa địa trên địa bàn. 57
20-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND4 về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2007. 59
20-12-2006 Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND4 về chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2007. 61
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND.IV về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2007. 63
19-12-2006 Nghị quyết số 7b/2006/NQ-HĐND.IV về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách huyện xã, thị trấn năm 2007. 68
19-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND.IV về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hương Trà năm 2007. 71
HĐND huyện Nam Đông
15-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007. 73
15-12-2006 Nghị quyết số 7b/2006/NQ-HĐND4 về phương án phân bổ ngân sách địa phương thời kỳ 2007- 2010. 78
15-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2007. 83
15-12-2006 Nghị quyết số 7d/2006/NQ-HĐND đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2006 - 2010. 85
15-12-2006 Nghị quyết số 7e/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 88
15-12-2006 Nghị quyết số 7f/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 89
15-12-2006 Nghị quyết số 7g/2006/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND huyện năm 2007. 91
UBND huyện Nam Đông
21-12-2006 Quyết định số 1979/2006/QĐ-UBND về việc thi hành một số chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2007. 92
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2006 Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh. 96
26-12-2006 Quyết định số 2927/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2009. 98
28-12-2006 Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án trồng rừng 661 Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 104
28-12-2006 Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2006-2015. 106
28-12-2006 Quyết định số 2973/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III (2006 - 2007) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. 112
29-12-2006 Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bàu Vá, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. 114
14,337,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner