“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi về DS, SKSS/KHHGĐ giai đoạn 2006 - 2010. 04
HĐND huyện Phong Điền
21-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND về phương án phân bổ ngân sách nhà nư ớc huyện năm 2007. 17
21-12-2006 Nghị quyết số 7b/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nư¬ớc huyện năm 2007. 19
22-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 21
22-12-2006 Nghị quyết số 7d/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền. 22
22-12-2006 Nghị quyết số 7e/2006/NQ-HĐND phê chuẩn chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 23
22-12-2006 Nghị quyết số 7g/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007. 24
HĐND huyện Phú Lộc
09-12-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND9 về dự toán và phân bổ dự toán thu chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2007. 29
19-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND9 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 33
19-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND9 về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Phú Lộc năm 2007. 37
19-12-2006 Nghị quyết số 7e/2006/NQ-HĐND9 về quy hoạch Khu bảo tồn sinh học (bảo tồn gen, bãi đẻ), quy hoạch sắp xếp các nghề nò sáo, đáy khai thác thuỷ sản đầm phá huyện Phú Lộc. 39
19-12-2006 Nghị quyết số 7g/2006/NQ-HĐND9 v/v phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc. 41
19-12-2006 Nghị quyết số 7h/2006/NQ-HĐND9 về việc chấp thuận cho đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu: đối với ông Lê Văn Phương và bà Nguyễn Thị Ái Vân. 42
19-12-2006 Nghị quyết số 7i/2006/NQ-HĐND9 về việc chấp thuận thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Hoàng Như Dũ và bà Nguyễn Thị Ái Vân. 43
19-12-2006 Nghị quyết số 7k/2006/NQ-HĐND9 về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với các ông, bà Hà Công Hòa và Hoàng Văn Thám. 44
UBND huyện Phú Lộc
22-12-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2007. 45
HĐND huyện Quảng Điền
19-12-2006 Nghị quyết số 7a/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007. 48
19-12-2006 Nghị quyết số 7b/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2007. 53
19-12-2006 Nghị quyết số 7c/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2005. 55
19-12-2006 Nghị quyết số 7d/2006/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2010. 57
19-12-2006 Nghị quyết số 7e/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 59
19-12-2006 Nghị quyết số 7đ/2006/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2007 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành xác định thông tin địa chính để ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước. 61
04-01-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật. 63
13,920,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner