“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 15 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (15/5/2008 - 30/6/2008). 04
HĐND huyện A Lưới
24-04-2008 Nghị quyết số 01BT4/2008/NQ-HĐND9 về việc bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 06
24-04-2008 Nghị quyết số 02BT4/2008/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm Thư ký kỳ họp HĐND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 07
24-04-2008 Nghị quyết số 03BT4/2008/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử thư ký kỳ họp HĐND huyện A Lưới khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 08
24-04-2008 Nghị quyết số 04BT4/2008/NQ-HĐND9 về việc cho thôi làm Thành viên UBND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 09
24-04-2008 Nghị quyết số 05BT4/2008/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch, các thành viên UBND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 10
24-04-2008 Nghị quyết số 06BT4/2008/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. 11
24-04-2008 Nghị quyết số 07BT4/2008/NQ-HĐND9 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Nhân dân của Toà án nhân dân huyện A Lưới Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 12
UBND huyện Nam Đông
02-05-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tận thu, tận dụng gỗ lóc lõi, cành ngọn, gốc đe cây nằm trên đất sản xuất nương rẫy, đất trồng cao su, trồng rừng thuộc rừng sản xuất tại các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật. 13
22-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây lắp trên địa bàn huyện. 17
UBND huyện Phong Điền
22-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về sửa đổi một số điều của Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện về quy định phân công và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng. 19
UBND huyện Quảng Điền
07-05-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách năm 2008. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2008 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. 23
26-04-2008 Quyết định số 1005/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, triển khai cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 27
05-05-2008 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
06-05-2008 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc đính chính, bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế ban hành tại Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 38
08-05-2008 Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc hủy bỏ mục 5 tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
02-05-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2007-2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009. 42
13,554,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner