“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 15 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
03-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 04
UBND huyện Phú Lộc
23-06-2008 Quyết định số 1155/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc. 06
30-06-2008 Quyết định số 1167/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện Phú Lộc. 10
UBND huyện Phú Vang
02-07-2008 Quyết định số 6040/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thuyên chuyển cán bộ, viên chức tại các đơn vị Trường học trên địa bàn huyện. 12
02-07-2008 Quyết định số 6042/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. 17
HĐND huyện Quảng Điền
27-06-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 25
27-06-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND về phát triển dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2015. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2008 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản của tỉnh. 34
01-07-2008 Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 36
01-07-2008 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Lầu Tứ phương vô sự. 44
02-07-2008 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc đổi tên các trường trung học phổ thông bán công: Nguyễn Trường Tộ, Đặng Trần Côn, Bùi Thị Xuân. 46
02-07-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
04-07-2008 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ. 49
05-07-2008 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà. 55
05-07-2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Huế. 65
07-07-2008 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số Dự án tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 67
07-07-2008 Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân Golf - làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam tại xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy và xã Thủy An, thành phố Huế. 69
07-07-2008 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch - thương mại Hùng Vương, thành phố Huế. 71
14,336,638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner