“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 05 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008. 04
11-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2008 Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 12
UBND thành phố Huế
18-07-2008 Chỉ thị số 29/2008/CT-UBND về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn Thành phố. 19
HĐND huyện Phong Điền
14-07-2008 Nghị quyết số 10d/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 21
15-07-2008 Nghị quyết số 10e/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007. 22
15-07-2008 Nghị quyết số 10f/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch huyện đến năm 2020. 23
15-07-2008 Nghị quyết số 10h/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu Dân cư - Dịch vụ khu công nghiệp Phong Thu huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
15-07-2008 Nghị quyết số 10đ/2008/NQ-HĐND về giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2008. 25
UBND huyện Quảng Điền
22-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2008 cho đàn gia súc, gia cầm và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm (H5N1). 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2008 Nghị quyết số 10c/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2008 Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 35
18-07-2008 Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thuỷ Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
19-07-2008 Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 48
21-07-2008 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cồn Dã Viên, phường Phường Đúc, thành phố Huế. 54
23-07-2008 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ: ông Nguyễn Minh Dũng. 59
UBND thị xã Hương Trà
08-07-2008 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời quản lý Cụm làng nghề mộc mỹ nghệ Xước Dũ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà. 60
HĐND huyện Phong Điền
14-07-2008 Nghị quyết số 10a/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng Nhân dân huyện. 68
14-07-2008 Nghị quyết số 10b/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án Nhân dân huyện Phong Điền. 69
14-07-2008 Nghị quyết số 10c/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Hội thẩm Toà án Nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2004-2009: Ông Hoàng Văn Thái, ông Lê Đăng Thái. 70
14,336,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner