“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Quảng Điền
25-08-2008 Nghị quyết số 02a BT/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007. 04
UBND huyện Quảng Điền
05-09-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2008 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. 08
04-09-2008 Quyết định số 2019/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 03/05/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế “Một cửa liên thông" trong việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
04-09-2008 Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Mới, để nhận nhiệm vụ mới. 10
04-09-2008 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Cao Xuân Phụ để nhận nhiệm vụ mới. 11
04-09-2008 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Cao Xuân Phụ. 12
04-09-2008 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Hồ Quang Minh. 13
06-09-2008 Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá thuộc huyện Phong Điền giai đoạn 2008-2009. 14
09-09-2008 Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 19
09-09-2008 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 26
10-09-2008 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. 34
09-09-2008 Công văn số 4553/UBND-TH về việc đính chính Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/8/2008 về việc triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 37
HĐND huyện Quảng Điền
25-08-2008 Nghị quyết số 02bBT/NQ-HĐND về việc đổi tên khóa của Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền. 38
25-08-2008 Nghị quyết số 02c BT/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Phước Hinh. 39
25-08-2008 Nghị quyết số 02d BT/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới. 40
25-08-2008 Nghị quyết số 02e BT/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ. 41
25-08-2008 Nghị quyết số 02f BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ. 42
25-08-2008 Nghị quyết số 02g BT/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh. 43
25-08-2008 Nghị quyết số 02h BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh. 44
25-08-2008 Nghị quyết số 02i BT/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn. 45
25-08-2008 Nghị quyết số 02k BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn. 46
25-08-2008 Nghị quyết số 02l BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thủ. 47
25-08-2008 Nghị quyết số 02m BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Đính. 48
25-08-2008 Nghị quyết số 02đ BT/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới. 50
13,800,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner