“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2008 Ngày 05 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2008 Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
25-09-2008 Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 16
25-09-2008 Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Tệ nạn xã hội tỉnh. 18
25-09-2008 Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 21
26-09-2008 Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Võ Hàng. 23
26-09-2008 Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 - 2009: đối với ông Nguyễn Văn Phương. 24
26-09-2008 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
01-10-2008 Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 29
24-09-2008 Công văn số 4756/UBND-VH v/v Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 34
HĐND thị xã Hương Trà
25-09-2008 Nghị quyết số 6a/NQBT.HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV nhiệm kỳ 2004-2009: đối với Ông Trần Dũng Cảm. 36
25-09-2008 Nghị quyết số 6b/NQBT.HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Võ Hàng. 37
25-09-2008 Nghị quyết số 6c/NQBT.HĐND IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ô ng Võ Hàng. 38
25-09-2008 Nghị quyết số 6d/NQBT.HĐND-IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Nguyễn Văn Phương. 39
14,060,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner