“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2008 Ngày 25 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2008 Quyết định số 2376/2008/QĐ-UBND v/v phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020. 03
UBND huyện Phú Lộc
09-10-2008 Quyết định số 2319/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài vì việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của huyện Phú Lộc. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2008 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm đến năm 2010. 10
15-10-2008 Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. 15
16-10-2008 Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 17
20-10-2008 Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 23
20-10-2008 Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án phát triển giáo dục của tỉnh. 25
20-10-2008 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu tái định cư Bến Ván. 27
15-10-2008 Thông báo số 345/TB-UBND về việc sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong giao dịch hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
13,731,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner