“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 25 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2008 Quyết định số 2973/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020. 03
31-12-2008 Quyết định số 2986/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 09
07-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình. 23
HĐND thị xã Hương Thủy
18-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009. 25
18-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình từ nguồn thu sử dụng đất năm 2008 do giản tiến độ thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và các công trình chưa có khối lượng. 31
18-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2009. 34
18-12-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2009. 36
18-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2009. 38
UBND huyện Nam Đông
06-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc qui định một số biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2009. 40
HĐND huyện Phú Vang
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. 46
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2009. 48
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. 52
UBND huyện Phú Vang
29-12-2008 Quyết định số 8895/2008/QĐ-UBND về việc một số qui định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2009 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Quản lý tổng hợp các hoạt động đầm phá Thừa Thiên Huế (IMOLA). 63
03-01-2009 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh Chương trình Hỗ trợ ngành Thủy sản Giai đoạn II (FSPS II). 65
08-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 67
10-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 71
13,956,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner