“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 25 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Huế
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
18-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2009. 09
18-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 11
18-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế. 14
18-12-2008 Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Đô thị, nhiệm kỳ 2004-2009. 19
18-12-2008 Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2004-2009. 20
18-12-2008 Nghị quyết số 11k/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2009. 21
UBND thành phố Huế
11-02-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2009. 23
UBND huyện Nam Đông
13-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thuế nhà, đất ở xã Hương Phú. 26
UBND huyện Phong Điền
10-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực tổ chức nhà nước. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2009 Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (giai đoạn I). 32
19-02-2009 Công văn số 570/UBND-NV về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý. 34
13,800,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner