“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 25 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-04-2009 Nghị quyết số 7E/2009/NQCĐ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tư pháp. 03
09-04-2009 Nghị quyết số 7K/2009/NQCĐ-HĐND về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
09-04-2009 Nghị quyết số 7c/2009/NQCĐ-HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020. 14
09-04-2009 Nghị quyết số 7g/2009/NQCĐ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 17
09-04-2009 Nghị quyết số 7h/2009/NQCĐ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố. 23
09-04-2009 Nghị quyết số 7i/2009/NQCĐ-HĐND về việc Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 25
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2009 Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 27
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-04-2009 Nghị quyết số 7a/NQCĐ-HĐND về việc cho thôi giữ chức danh ủy viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2011. 42
09-04-2009 Nghị quyết số 7b/NQCĐ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V,nhiệm kỳ 2004-2011. 43
09-04-2009 Nghị quyết số 7d/NQCĐ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng là đô thị loại IV. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-04-2009 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định canh định cư. 45
13-04-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2009. 46
HĐND huyện Nam Đông
02-04-2009 Nghị quyết số 2a/NQBT-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện. 49
02-04-2009 Nghị quyết số 2b/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 50
13,800,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner