“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 05 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2009 Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 03
24-02-2009 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Tây An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
25-02-2009 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải. 13
25-02-2009 Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền. 19
25-02-2009 Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 21
25-02-2009 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 24
20-02-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 35
25-02-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng... thực hiện tốt Nghị quyết 30 của Chính phủ. 36
03-03-2009 Thông báo số 49/TB-UBND về việc đính chính Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 39
13,920,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner