“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 05
HĐND thành phố Huế
24-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 07
24-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2010. 13
24-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2010. 15
24-12-2009 Nghị quyết số 13d/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế phụ trách công an, nhiệm kỳ 2004-2011. 17
24-12-2009 Nghị quyết số 13đ/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế phụ trách công an, nhiệm kỳ 2004-2011. 18
HĐND thị xã Hương Thủy
16-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 19
16-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2010. 24
16-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2009. 27
16-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân năm 2010. 29
HĐND huyện Nam Đông
31-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 30
31-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 35
HĐND huyện Phong Điền
16-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. 37
16-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2010. 45
16-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân huyện Phong Điền đến năm 2020. 47
16-12-2009 Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện. 49
HĐND huyện Phú Vang
30-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 50
30-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2010. 55
30-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2010. 58
30-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 của HĐND xã Phú Diên khoá IX, kỳ họp lần thứ 12. 60
30-12-2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 25/7/2009 của HĐND xã Phú Mỹ khoá X, kỳ họp lần thứ 12. 62
30-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đặt tên đường phố thị trấn Thuận An (đợt 1 năm 2009). 64
HĐND huyện Quảng Điền
14-12-2009 Nghị quyết số 13a/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2011. 65
14-12-2009 Nghị quyết số 13b/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2011. 66
15-12-2009 Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010. 67
15-12-2009 Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách huyện năm 2010. 72
15-12-2009 Nghị quyết số 13e/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 74
15-12-2009 Nghị quyết số 13đ/2009/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Thọ. 75
UBND huyện Quảng Điền
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2009 Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 78
31-12-2009 Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. 83
31-12-2009 Quyết định số 2927/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. 85
08-01-2010 Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế của tỉnh. 87
05-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 89
HĐND huyện Nam Đông
31-12-2009 Nghị quyết số 13c/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011. 94
31-12-2009 Nghị quyết số 13d/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011. 95
31-12-2009 Nghị quyết số 13g/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 96
31-12-2009 Nghị quyết số 13h/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 98
13,731,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner