“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2010 Ngày 15 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
01-07-2010 Nghị quyết số 14a/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
01-07-2010 Nghị quyết số 14b/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm Thành viên UBND Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
01-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Khoá IX, Nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. 05
02-07-2010 Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND9 về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện A Lưới Khoá IX, Nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Võ Công Đức. 06
02-07-2010 Nghị quyết số 14e/2010/NQ-HĐND9 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2010. 07
02-07-2010 Nghị quyết số 14g/2010/NQ-HĐND9 phê chuẩn quyết toán ngân sách Huyện năm 2009. 12
02-07-2010 Nghị quyết số 14h/2010/NQ-HĐND9 về điều chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2010. 14
02-07-2010 Nghị quyết số 14đ/NQ-HĐND9 về việc miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2010 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh. 17
08-07-2010 Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
09-07-2010 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 22
09-07-2010 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Phan Văn Thông và ông Nguyễn Quang Cư. 23
10-07-2010 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
HĐND thị xã Hương Thủy
25-06-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 26
25-06-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Nguyễn Hữu Dũng. 27
25-06-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 28
25-06-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Phan Văn Thông. 29
25-06-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 30
25-06-2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông Nguyễn Quang Cư. 31
13,731,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner