“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2010 Nghị quyết số 14a/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông La Đình Mão. 05
22-07-2010 Nghị quyết số 14b/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Hoàng Ngọc Khanh và ông Cái Vĩnh Tuấn. 06
23-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 07
23-07-2010 Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 11
23-07-2010 Nghị quyết số 14e/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án công nhận xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 15
23-07-2010 Nghị quyết số 14g/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
23-07-2010 Nghị quyết số 14h/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011. 23
23-07-2010 Nghị quyết số 14i/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011. 24
23-07-2010 Nghị quyết số 14k/NQ-HĐND về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND huyện Nam Đông và UBND huyện A Lưới. 26
23-07-2010 Nghị quyết số 14l/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
23-07-2010 Nghị quyết số 14m/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 29
23-07-2010 Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
HĐND thị xã Hương Trà
28-07-2010 Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 39
28-07-2010 Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 43
28-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15e/NQ-HĐND ngày 19/12/2009 của Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Hương Toàn nhiệm kỳ 2004-2011. 45
28-07-2010 Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15d/NQ-HĐND ngày 19/12/2009 Hội đồng nhân dân xã Hương Toàn về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Hương Toàn, nhiệm kỳ 2004-2011. 46
28-07-2010 Nghị quyết số 14e/NQ-HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Hà Cảnh Lộc. 47
28-07-2010 Nghị quyết số 14f/NQ-HĐND.IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Đỗ Ngọc An. 48
28-07-2010 Nghị quyết số 14g/NQ-HĐND.IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Nguyễn Văn Duật. 49
28-07-2010 Nghị quyết số 14h/NQ-HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Văn Phương. 50
28-07-2010 Nghị quyết số 14i/NQ-HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Trần Duy Tuyến. 51
28-07-2010 Nghị quyết số 14k/NQ-HĐND.IV về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn. 52
28-07-2010 Nghị quyết số 14l/NQ-HĐND.IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương Trà khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011: Ông Nguyễn Xuân Ty. 53
28-07-2010 Nghị quyết số 14m/NQ-HĐND.IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Hà Cảnh Lộc và bà Nguyễn Thị Thu Hương. 54
28-07-2010 Nghị quyết số 14n/NQ-HĐND.IV về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Lê Chiêu Minh. 55
HĐND huyện Nam Đông
20-07-2010 Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2010. 56
20-07-2010 Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 60
20-07-2010 Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Hồ Đính. 62
HĐND huyện Phú Vang
30-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 63
30-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009. 67
06-08-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án xây dựng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2020. 69
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2010 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”: ông Lê Trường Lưu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 73
03-08-2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. 74
03-08-2010 Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 76
03-08-2010 Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 78
03-08-2010 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Lê Phước Hòa. 80
03-08-2010 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn. 81
04-08-2010 Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế năm 2010. 82
05-08-2010 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân từ loại hình bán công sang trường trung học phổ thông công lập. 84
05-08-2010 Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học Phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang trường trung học phổ thông công lập. 85
05-08-2010 Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ từ loại hình bán công sang trường trung học phổ thông công lập. 87
06-08-2010 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Nguyễn Viết Hoạch. 88
06-08-2010 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Đại Vui. 89
09-08-2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục đề tài, dự án KHCN năm 2010 (đợt 2) và năm 2011. 90
14,061,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner