“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2010 Ngày 15 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp. 03
05-10-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 05
05-10-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2010 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp A Co, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
04-10-2010 Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. 38
04-10-2010 Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề Nam Đông trực thuộc UBND huyện Nam Đông. 43
04-10-2010 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề A Lưới trực thuộc UBND huyện A Lưới. 45
05-10-2010 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Khuyến nông và Hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2010. 47
05-10-2010 Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015. 53
06-10-2010 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Quản lý tổng hợp các hoạt động đầm phá Thừa Thiên Huế (IMOLA). 55
06-10-2010 Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung La Tưng, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 57
06-10-2010 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung Tam Lanh, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. 60
07-10-2010 Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. 63
07-10-2010 Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 -2020. 65
13,731,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner