“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
20-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
UBND thị xã Hương Trà
27-12-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 14
HĐND huyện Phong Điền
21-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 16
21-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011. 24
21-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2011. 25
21-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2010 -2014, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
21-12-2010 Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2011. 32
HĐND huyện Phú Lộc
17-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 34
17-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2011. 39
17-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc năm 2011. 42
17-12-2010 Nghị quyết số 15d/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 44
17-12-2010 Nghị quyết số 15e/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc đối với ông Cái Vĩnh Tuấn. 47
17-12-2010 Nghị quyết số 15f/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc đối với ông Nguyễn Văn Tú. 48
17-12-2010 Nghị quyết số 15g/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc năm 2011. 49
HĐND huyện Phú Vang
27-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 51
27-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2011. 56
27-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 59
27-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của huyện Phú Vang. 65
27-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2011. 68
27-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án chuyển đổi các trường Mẫu giáo - Mầm non bán công thuộc các xã bãi ngang sang trường công lập năm 2011. 70
27-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Phú Vang, giai đoạn 2010 - 2014. 74
HĐND huyện Quảng Điền
20-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách huyện năm 2011. 77
21-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 79
21-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. 84
21-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2011. 89
UBND huyện Quảng Điền
28-12-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 90
28-12-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các tháng đầu năm và Tết nguyên đán Tân Mão 2011. 92
28-12-2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản, bán hàng vãng lai của các đơn vị ngoại tỉnh trên địa bàn huyện. 94
13,897,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner