“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2011 Ngày 05 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2011 Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND huyện A Lưới
17-06-2011 Nghị quyết số 1A/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 11
17-06-2011 Nghị quyết số 1B/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Lê Văn Trừ. 12
17-06-2011 Nghị quyết số 1C/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Tân. 13
17-06-2011 Nghị quyết số 1D/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Bà Nguyễn Thị Xuân. 14
17-06-2011 Nghị quyết số 1E/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Quốc Cường; Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 15
17-06-2011 Nghị quyết số 1G/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 16
17-06-2011 Nghị quyết số 1H/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Thành viên của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 17
17-06-2011 Nghị quyết số 1I/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Thành viên của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 18
17-06-2011 Nghị quyết số 1K/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 19
17-06-2011 Nghị quyết số 1L/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2011 - 2016. 20
17-06-2011 Nghị quyết số 1Đ/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hồ Xuân Trăng. 21
HĐND thị xã Hương Trà
15-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 22
15-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Trần Duy Tuyến. 23
15-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Văn Tri. 24
15-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Đỗ Ngọc An. 25
15-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Xuân Ty. 26
15-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Viết Dũng; Bà Nguyễn Thị Thu Hương; Ông Hà Cảnh Lộc. 27
15-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 28
15-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 29
15-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 30
15-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 31
15-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 32
HĐND huyện Nam Đông
15-06-2011 Nghị quyết số 01A/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. 33
15-06-2011 Nghị quyết số 01B/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Trần Xuân Bình. 34
15-06-2011 Nghị quyết số 01C/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hoàng Kim Thạnh. 35
15-06-2011 Nghị quyết số 01D/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hồ Ngọc Hà. 36
15-06-2011 Nghị quyết số 01E/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-201: Ông Ngô Văn Chiến. 37
15-06-2011 Nghị quyết số 01F/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hoàng Việt Cường; Bà Lê Thị Thu Hương; Ông Trần Quốc Phụng. 38
15-06-2011 Nghị quyết số 01G/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 39
15-06-2011 Nghị quyết số 01H/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2011. 40
15-06-2011 Nghị quyết số 01I/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. 42
15-06-2011 Nghị quyết số 01J/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 43
14,322,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner