“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục ưu đãi về đất đai đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
08-07-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 07
UBND huyện Nam Đông
07-07-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện. 16
UBND huyện Phú Lộc
21-06-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý Văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 20
21-06-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn huyện. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2011 Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011-2016. 25
01-07-2011 Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. 27
01-07-2011 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011-2016. 29
01-07-2011 Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011-2016. 31
01-07-2011 Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011-2016. 33
04-07-2011 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011-2016. 35
04-07-2011 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 37
04-07-2011 Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011. 39
05-07-2011 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011-2016. 40
05-07-2011 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2011-2016. 42
05-07-2011 Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà nhiệm kỳ 2011-2016. 44
05-07-2011 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc thành lập Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
06-07-2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất thải sinh hoạt. 48
06-07-2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc sử dụng điện thoại không dây đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện. 50
HĐND huyện Phú Lộc
20-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
20-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hoàng Văn Giải. 53
20-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Mãi. 54
20-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Võ Đại Hưng. 55
20-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Thanh Hà. 56
20-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Hồ Trọng Cầu; Ông Cái Lôi. 57
20-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 58
20-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 59
20-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 61
20-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phú Lộc khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
20-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Lộc khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
13,964,543 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner