“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2011 Ngày 05 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Thủy, đợt 2 năm 2011. 03
HĐND huyện A Lưới
13-08-2011 Nghị quyết số 2A/2011/NQ-HĐND10 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 09
13-08-2011 Nghị quyết số 2B/2011/NQ-HĐND10 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 15
13-08-2011 Nghị quyết số 2C/2011/NQ-HĐND10 về điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2011. 17
13-08-2011 Nghị quyết số 2D/2011/NQ-HĐND10 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 19
13-08-2011 Nghị quyết số 2E/2011/NQ-HĐND10 về giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2010 - 2014. 22
13-08-2011 Nghị quyết số 2G/2011/NQ-HĐND10 về việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011-2015. 26
13-08-2011 Nghị quyết số 2Đ/2011/NQ-HĐND10 về công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015. 29
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 27/QĐ-HĐND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực pháp luật. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2011 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc. 41
19-08-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 45
24-08-2011 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. 46
13,742,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner