“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 05 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND thị xã Hương Trà
20-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 20
26-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2012. 27
26-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 29
26-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2012. 34
HĐND huyện Phong Điền
16-12-2011 Nghị quyết số 3A/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 35
16-12-2011 Nghị quyết số 3B/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2012. 41
16-12-2011 Nghị quyết số 3C/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Phong Điền giai đoạn 2011 - 2015. 43
16-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015. 49
16-12-2011 Nghị quyết số 3E/2011/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Điền và các vùng phụ cận đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. 52
HĐND huyện Phú Lộc
13-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 55
13-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2012. 60
13-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc năm 2012. 63
13-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2011-2015. 65
13-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc 6 tháng đầu năm 2012. 67
13-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 70
HĐND huyện Phú Vang
26-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Phú Vang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 78
26-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Phú Vang đến năm 2020. 82
26-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phú Vang đến năm 2015. 87
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 90
28-12-2011 Quyết định số 2711/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020. 91
31-12-2011 Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015. 103
26-12-2011 Chỉ thị số 32/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2012. 122
13,731,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner