“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 15 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
19-12-2011 Nghị quyết số 3A/2011/NQ-HĐND10 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 03
19-12-2011 Nghị quyết số 3B/2011/NQ-HĐND10 về dự toán ngân sách huyện năm 2012. 10
21-12-2011 Nghị quyết số 3C/2011/NQ-HĐND10 về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện. 12
21-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND10 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 14
21-12-2011 Nghị quyết số 3E/2011/NQ-HĐND10 về việc thông qua Đề án chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị A Lưới mở rộng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. 27
21-12-2011 Nghị quyết số 3G/2011/NQ-HĐND10 về việc phê chuẩn Đề án phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 32
21-12-2011 Nghị quyết số 3Đ/2011/NQ-HĐND10 về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
UBND huyện Nam Đông
03-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 42
03-01-2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2011 Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 48
03-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 73
05-01-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 77
13,731,259 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner