“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2012 Ngày 15 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Quảng Điền
16-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về công tác dân quân, tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2012. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2012 Quyết định số 43/QĐ-UBND ban hành Quy định việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
09-02-2012 Quyết định số 160/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 14
09-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
09-02-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. 18
17-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh, đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 20
18-01-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 23
13-02-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2012. 25
13,937,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner