“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2012 Ngày 05 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh. 03
10-05-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
18-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức chi và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
18-05-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 20
UBND huyện Quảng Điền
15-05-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. 22
15-05-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Tai xanh lợn. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2012 Quyết định số 839/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; an toàn - vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
17-05-2012 Quyết định số 849/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo hình thức chỉ định cho tổ chức, cá nhân đang thuê nhà để kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
18-05-2012 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng các cấp, khu vực và toàn quốc lần thứ VIII - 2012. 40
24-05-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 42
13,731,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner