“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2012 Ngày 25 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh. 03
11-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
11-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An. 08
11-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
11-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 20
HĐND huyện A Lưới
04-07-2012 Nghị quyết số 4A/2012/NQ-HĐND10 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 27
04-07-2012 Nghị quyết số 4B/2012/NQ-HĐND10 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 34
04-07-2012 Nghị quyết số 4C/2012/NQ-HĐND10 về việc phê chuẩn Đề án thu gom và xử lý rác thải giai đoạn 2012 - 2015. 36
HĐND huyện Quảng Điền
03-07-2012 Nghị quyết số 04C/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 40
03-07-2012 Nghị quyết số 04D/2012/NQ-HĐND về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 45
UBND huyện Quảng Điền
06-07-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Ngọc Nghĩa. 49
11-07-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Phòng. 50
11-07-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 51
11-07-2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phân bổ biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2012 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với một số tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 55
02-07-2012 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
13,742,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner