“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2012 Ngày 05 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Huế
13-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 03
13-07-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 08
HĐND thị xã Hương Thủy
05-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 10
05-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011. 15
HĐND thị xã Hương Trà
18-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 17
18-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 21
HĐND huyện Nam Đông
23-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2012. 23
23-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015. 27
23-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ giai đoạn 2012 - 2016. 31
HĐND huyện Phú Lộc
18-07-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 36
18-07-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển mạng lưới giao thông nông thôn và giao thông phục vụ sản xuất huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015; định hướng 2020. 40
18-07-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2011. 45
HĐND huyện Phú Vang
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. 48
20-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011. 53
20-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2012 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
26-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ. 62
HĐND thành phố Huế
13-07-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Ngọc Lâm. 65
HĐND huyện Phú Lộc
18-07-2012 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một phần Nghị quyết số 14c/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 về quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến 2030. 66
13,742,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner