“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 04
24-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2013. 06
HĐND huyện A Lưới
19-12-2012 Nghị quyết số 5A/2012/NQ-HĐND10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 18
19-12-2012 Nghị quyết số 5B/2012/NQ-HĐND10 về dự toán ngân sách huyện năm 2013. 24
19-12-2012 Nghị quyết số 5C/2012/NQ-HĐND10 về chương trình giám sát năm 2013 của HĐND huyện. 26
19-12-2012 Nghị quyết số 5D/2012/NQ-HĐND10 về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2020. 28
19-12-2012 Nghị quyết số 5Đ/2012/NQ-HĐND10 về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015. 38
HĐND huyện Nam Đông
19-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013. 40
19-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2013. 45
19-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011 - 2020. 47
19-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 49
19-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. 53
HĐND huyện Quảng Điền
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 56
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2013. 61
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quảng Điền. 63
UBND huyện Quảng Điền
26-12-2012 Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. 66
27-12-2012 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND về việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 69
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2012 Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, đợt 3 năm 2012. 71
27-12-2012 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 76
27-12-2012 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 79
HĐND huyện Quảng Điền
19-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đức Tuấn. 83
19-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Luân. 84
20-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 85
13,956,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner