“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND về tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 03
28-12-2012 Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 11
19-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc dự toán thu chi ngân sách năm 2013. 16
UBND huyện Nam Đông
27-12-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND quy định mức thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc huyện Nam Đông. 19
02-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. 21
UBND huyện Phú Lộc
27-12-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2013. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 2485/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. 27
28-12-2012 Quyết định số 2496/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 40
28-12-2012 Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thừa Thiên Huế. 72
07-01-2013 Quyết định số 38/QĐ-UBND về tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 74
28-12-2012 Chỉ thị số 38/CT-UBND về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2013. 76
02-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2013. 81
05-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Quý Tỵ và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng năm 2013. 83
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2013. 86
13,956,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner