“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 25 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
14-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
19-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định nâng cấp, xây dựng, triển khai và khai thác các phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế”. 17
UBND huyện Nam Đông
02-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. 24
UBND huyện Phú Lộc
07-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Lộc. 27
UBND huyện Phú Vang
05-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 31
05-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 35
UBND huyện Quảng Điền
09-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2013 trên địa bàn huyện. 38
09-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 41
09-01-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2013 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 46
14-01-2013 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc huyện Phú Vang. 49
14-01-2013 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đức Tuấn. 51
18-01-2013 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Thành Luân. 52
18-01-2013 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Phạm Tấn Son. 53
10-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. 54
13,897,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner