“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
01-08-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền đợt 1. 15
05-08-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
HĐND huyện Nam Đông
26-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
26-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2013. 38
HĐND huyện Phong Điền
23-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 43
23-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2012. 48
HĐND huyện Phú Vang
29-07-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 50
HĐND huyện Quảng Điền
23-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 54
23-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2013 Quyết định số 1430/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 60
02-08-2013 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Vang. 61
02-08-2013 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Đình Đức. 62
05-08-2013 Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế. 63
08-08-2013 Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. 65
08-08-2013 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Trần Thanh Long. 67
09-08-2013 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bá Trưng. 68
09-08-2013 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Lê Quang Dũng. 69
HĐND huyện Phong Điền
23-07-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Khóa V, Nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Bá Trưng. 70
23-07-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Dũng. 71
HĐND huyện Quảng Điền
23-07-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 72
13,956,531 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner