“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2013 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
27-11-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội. 07
27-11-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 11
UBND huyện Nam Đông
18-11-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện. 14
25-11-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND huyện về việc tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các Hội có tính chất đặc thù. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2013 Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc xếp hạng Địa điểm Âm Hồn Đàn (phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 23
29-11-2013 Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. 24
28-11-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về đổi mới và tăng cường công tác thống kê. 33
13,956,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner