“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2013 Ngày 15 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2013 Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
25-11-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của các cơ quan. 06
25-11-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Nam Đông. 23
UBND huyện Phú Lộc
03-12-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đối với các công trình áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 32
HĐND huyện Quảng Điền
26-11-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sịa (giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030). 34
26-11-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2013 - 2030). 36
UBND huyện Quảng Điền
01-11-2013 Quyết định số 3360/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Quảng Điền. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2013 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
03-12-2013 Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
05-12-2013 Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 86
09-12-2013 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh. 88
06-12-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đốt thả đèn trời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2013 và những năm tiếp theo. 90
13,897,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner