“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
19-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn. 20
HĐND thị xã Hương Trà
18-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 39
18-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị xã Hương Trà. 44
18-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2014. 54
18-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 56
HĐND huyện Phú Lộc
19-12-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. 58
19-12-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014. 66
UBND huyện Phú Lộc
18-12-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 69
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Phú Lộc
19-12-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 78
19-12-2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. 81
19-12-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Tuấn. 82
19-12-2013 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thanh. 83
13,938,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner