“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2014 Ngày 05 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
27-03-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. 21
13-03-2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
26-03-2014 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
HĐND huyện Phong Điền
14-03-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020. 32
14-03-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 39
UBND huyện Phong Điền
10-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện. 45
UBND huyện Phú Vang
26-03-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014. 47
UBND huyện Quảng Điền
12-03-2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND về việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hợp đồng. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2014 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập. 51
18-03-2014 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tứ Hạ. 59
20-03-2014 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2013 giai đoạn 2011 - 2020. 61
24-03-2014 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: Trường Mầm non Hương Phú huyện Nam Đông; Trường Mầm non Thượng Nhật huyện Nam Đông. 64
26-03-2014 Quyết định số 583/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 65
26-03-2014 Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 74
26-03-2014 Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 76
27-03-2014 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt các điểm đón trả khách trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 78
14-03-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 81
21-03-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014. 83
14,106,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner