“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
07-10-2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
UBND huyện Phong Điền
06-10-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2014 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
01-10-2014 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung chi, mức chi kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
08-10-2014 Quyết định số 2005/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. 21
10-10-2014 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
10-10-2014 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo. 30
02-10-2014 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 32
07-10-2014 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
07-10-2014 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành phát luật về bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 36
13,363,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner