“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2014 Ngày 05 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
29-10-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện. 04
UBND huyện Phong Điền
17-10-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền. 13
UBND huyện Phú Lộc
17-10-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân. 23
HĐND huyện Quảng Điền
09-10-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông vận tải huyện Quảng Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 33
09-10-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 35
UBND huyện Quảng Điền
15-10-2014 Chỉ thị số 17/2014/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2014 Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc ủy quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng đối với các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước. 41
14-10-2014 Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014. 43
20-10-2014 Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1. 45
22-10-2014 Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ và Quản lý Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
22-10-2014 Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
23-10-2014 Quyết định số 2136/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Huế. 51
23-10-2014 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 52
23-10-2014 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 53
23-10-2014 Quyết định số 2157/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập dự toán, phê duyệt dự toán, quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án và quyết toán thu, chi quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Th. 54
25-10-2014 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” tỉnh Thừa Thiên Huế. 97
25-10-2014 Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 99
25-10-2014 Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2011 - 2015”. 101
22-10-2014 Thông báo số 293/TB-UBND về việc đính chính Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 103
13,363,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner