“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 05 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
26-12-2014 Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
HĐND huyện A Lưới
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 09
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND10 về dự toán ngân sách huyện năm 2015. 16
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND10 về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND huyện. 18
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 20
19-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2015. 25
19-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015. 27
HĐND huyện Nam Đông
18-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 29
18-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2015. 34
HĐND huyện Phong Điền
19-12-2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2015. 36
20-12-2014 Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 38
20-12-2014 Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 44
HĐND huyện Quảng Điền
20-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 46
20-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 và định hướng đến năm 2020. 53
24-12-2014 Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan. 63
26-12-2014 Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. 64
26-12-2014 Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 65
26-12-2014 Quyết định số 2736/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 66
26-12-2014 Quyết định số 2737/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Xuân giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh. 67
25-12-2014 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi, các Lễ hội mùa Xuân và năm 2015. 68
HĐND huyện A Lưới
18-12-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Văn Cường. 72
18-12-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND10 về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Khoá X, Nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Minh Phương và ông Văn Lập. 73
18-12-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND10 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 74
18-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND10 về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới Khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hoàng Văn Cường. 77
HĐND thị xã Hương Trà
19-12-2014 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Quang và ông Lê Chiêu Minh. 78
19-12-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Nhật Mạnh và ông Lê Minh Quang. 79
19-12-2014 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Xuân Phương và ông Dương Văn Đức. 80
19-12-2014 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 81
14,072,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner