“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
HĐND huyện A Lưới
19-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND10 về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ năm 2000 - 2013. 06
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 15
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2015. 19
HĐND huyện Phú Lộc
18-12-2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. 22
18-12-2014 Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2015. 29
18-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Dự án Cải tạo và phát triển đàn bò lai trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2015 - 2018. 32
UBND huyện Quảng Điền
23-12-2014 Chỉ thị số 20/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý mộ liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2014 Quyết định số 2771/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông. 37
30-12-2014 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Thắng. 38
31-12-2014 Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 39
31-12-2014 Quyết định số 2839/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
31-12-2014 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 96
30-12-2014 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch. 100
30-12-2014 Chỉ thị số 38/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2015. 103
30-12-2014 Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV. 107
30-12-2014 Chỉ thị số 40/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh. 111
HĐND thị xã Hương Thủy
19-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015. 116
HĐND huyện Phú Lộc
18-12-2014 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 118
18-12-2014 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 121
18-12-2014 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh. 124
18-12-2014 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Dỵ. 125
18-12-2014 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Xuân Cự. 126
24-12-2014 Công văn số 79/HĐND-TH về việc đính chính Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện. 127
13,520,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner