“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 15 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-04-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
25-04-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”. 12
25-04-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 16
25-04-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 22
UBND huyện Nam Đông
04-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông. 42
UBND huyện Phú Lộc
21-04-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Lộc. 47
21-04-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 55
UBND huyện Quảng Điền
04-05-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015. 65
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-04-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Phòng. 68
25-04-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn. 69
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2015 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 70
21-04-2015 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 72
21-04-2015 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 74
27-04-2015 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. 76
07-05-2015 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc cấp miễn phí Công báo. 79
22-04-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 81
14,072,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner