“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2015 Ngày 15 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng". 03
UBND huyện Quảng Điền
25-06-2015 Quyết định số 1492/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2015 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đặng Quang Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. 27
19-06-2015 Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hà Xuân Hậu giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. 28
19-06-2015 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. 29
24-06-2015 Quyết định số 1174/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 30
26-06-2015 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Chế Công Chung giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế. 52
26-06-2015 Quyết định số 1215/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 53
29-06-2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh. 62
29-06-2015 Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 64
29-06-2015 Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 66
29-06-2015 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 68
03-07-2015 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Dũng. 78
03-07-2015 Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Khắc Thọ. 79
13,520,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner