“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2015 Ngày 05 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015. 03
24-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về việc thông qua đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND banh hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 19
22-07-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
HĐND huyện A Lưới
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND10 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2015 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 64
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND10 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 70
UBND huyện Quảng Điền
16-07-2015 Chỉ thị số 12/2015/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện. 72
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 74
HĐND huyện A Lưới
09-07-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm Trưởng ban, thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Bá Việt. 76
09-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND10 về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, phó Trưởng ban và thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 77
09-07-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Công Đức. 78
09-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND10 về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Tân. 79
13,520,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner